Algemene Voorwaarden NK

Smartphone Swipen 2017

1 – Bij deelname geldt een minimumsleeftijd van 13 jaar.

 

2 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.

 

3 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan NK Smartphone Swipen. Cinemagazine kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Pabbl gerechtigd een andere winnaar te trekken.

 

6 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Pabbl mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie Algemene Voorwaarden & Privacy Voorwaarden).

 

7 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Pabbl gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

 

8 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Pabbl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

 

9 – Pabbl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan NK Smartphone Swipen noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan NK Smartphone Swipen of de aanwijzing van de winnaar.

 

10 – Pabbl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

 

11 – Cinemagazine is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden NK Smartphone Swipen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot NK Smartphone Swipen of het verloop van NK Smartphone Swipen op oneerlijke wijze beïnvloeden.

 

12 – Cinemagazine is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden NK Smartphone Swipen gedurende de looptijd van NK Smartphone Swipen te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de NK Smartphone Swipen te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Pabbl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van NK Smartphone Swipen, zal door Pabbl op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

 

12 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden NK Smartphone Swipen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden NK Smartphone Swipen aan.

 

13 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de NK Smartphone Swipen kunt u gebruik maken van het contactformulier.